ฟังก์ชัน bcmod()
หารเอาแต่เศษ ด้วยฟังก์ชัน bcmod()

รูปแบบ
string bcmod ( string $left_operand , string $modulus )
$left_operand คือ ตัวเลขด้านซ้าย รูปแบบ string
$modulus คือ ตัวหาร

ตัวอย่าง
<?php

echo bcmod('4', '2');
echo bcmod('2', '4');

?>

ผลลัพธ์
0
2

 


กลับ menu php