ฟังก์ชัน bcdiv()
หารเลข ด้วยฟังก์ชัน bcdiv()

รูปแบบ
string bcdiv ( string $left_operand , string $right_operand , int $scale )
$left_operand คือ ตัวเลขด้านซ้าย รูปแบบ string
$right_operand คือ ตัวเลขด้านขวา รูปแบบ string
$scale คือ จำนวนจุดทศนิยม

ตัวอย่าง
<?php

echo bcdiv('105', '6.55957');
echo "<br>";
echo bcdiv('105', '6.55957', 3);

?>

ผลลัพธ์
16
16.007

 


กลับ menu php