ฟังก์ชัน bcadd()
บวกเลข ด้วยฟังก์ชัน bcadd()

รูปแบบ
string bcadd ( string $left_operand , string $right_operand , int $scale )
$left_operand คือ ตัวเลขด้านซ้าย รูปแบบ string
$right_operand คือ ตัวเลขด้านขวา รูปแบบ string
$scale คือ จำนวนจุดทศนิยม

ตัวอย่าง
<?php

$a = '1.23456789';
$b = '1000';

echo bcadd($a, $b);
echo "<br>";
echo bcadd($a, $b, 4);
echo "<br>";
echo bcadd($a, $b, 6);
echo "<br>";
echo bcadd($a, $b, 10);

?>

ผลลัพธ์
1001
1001.2345
1001.234567
1001.2345678900

 


กลับ menu php