ฟังก์ชัน basename()
การอ่านชื่อไฟล์จาก path ด้วยฟังก์ชัน basename()

รูปแบบ
basename(path,suffix)
path คือ ที่อยู่ของไฟล์
suffix คือ นามสกุลของไฟล์

ตัวอย่าง
<?php

$path = "c:\\test.txt";

echo basename($path) ."<br/>";

echo basename($path,".txt");

?>

จากตัวอย่างครั้งแรกอ่านชื่อไฟล์และนามสกุล ครั้งที่2 อ่านแต่ชื่อไฟล์

 


กลับ menu php