ฟังก์ชัน array_values()
สร้าง array ใหม่จาก array เดิมโดยเอาค่าของแต่ละ element มาสร้าง

ตัวอย่าง

$array = array("japan" => "tokyo", "usa" => "new york");
$newArray=array_values($array);

print_r($array); //<--- Array ( [japan] => tokyo [usa] => new york )
print_r($newArray); //<--- Array ( [0] => tokyo [1] => new york )


จากตัวอย่าง จะเห็นว่า array_values() จะสร้าง array ขึ้นมาใหม่จาก array เดิมโดยเอาค่าของแต่ละ element มาสร้างmenu php