ฟังก์ชัน array_unshift()
ใส่ค่าเข้าทางด้านหน้าของ array

ตัวอย่าง

$a = array("tokyo", "new york");
array_unshift($a, "sydney", "san francisco");
print_r($a);

ผลลัพธ์
Array ( [0] => sydney [1] => san francisco [2] => tokyo [3] => new york )


จากตัวอย่าง จะเห็นว่า array_unshift() ใส่ค่าเข้าด้านหน้าของ array


menu php