ฟังก์ชัน array_shift()
การรับค่าของ element แรกใน array และลบ element นั้นด้วยฟังก์ชัน array_shift()

ตัวอย่าง

$a=array('chicago','tokyo','new york');
print_r($a); // <---- Array ( [0] => chicago [1] => tokyo [2] => new york )

$var=array_shift($a);
echo $var; // <---- chicago

print_r($a); // <---- Array ( [0] => tokyo [1] => new york )


จากตัวอย่าง จะเห็นว่า element แรกถูกให้ค่ากับตัวแปร $var และ element แรกหายไปmenu php