ฟังก์ชัน array_push()
การใส่ค่าใน array ด้วยฟังก์ชัน array_push()

ตัวอย่าง

$a=array(0,1,2,3);
array_push($a,4,5);
print_r($a);

ผลลัพธ์คือ

Array
(
[0] => 0
[1] => 1
[2] => 2
[3] => 3
[4] => 4
[5] => 5
)


menu php