ฟังก์ชัน array_pop()
การรับค่าของ element สุดท้ายใน array และลบ element นั้นด้วยฟังก์ชัน array_pop()

ตัวอย่าง

$a=array(0,1,2,3,4,5,6);
print_r($a); // <---- Array ( [0] => 0 [1] => 1 [2] => 2 [3] => 3 [4] => 4 [5] => 5 [6] => 6 )

$var=array_pop($a);
echo $var; // <---- $var มีค่าเท่ากับ 6

print_r($a); // <---- Array ( [0] => 0 [1] => 1 [2] => 2 [3] => 3 [4] => 4 [5] => 5 )


ตัวอย่าง จะเห็นว่า element สุดท้ายถูกให้ค่ากับตัวแปร $var และ element สุดท้ายหายไปmenu php