ฟังก์ชัน array_keys()
สร้าง array ใหม่จาก array เดิมโดยนำค่า index จาก array เดิมมาสร้าง

ตัวอย่าง

$array = array("japan" => "tokyo", "usa" => "new york");
$newArray=array_keys($array);

print_r($array); //<--- Array ( [japan] => tokyo [usa] => new york )
print_r($newArray); //<--- Array ( [0] => japan [1] => usa )


จากตัวอย่าง จะเห็นว่า array_keys() จะสร้าง array ขึ้นมาใหม่จาก array เดิมโดยเอา index จาก array เดิมมาสร้างmenu php