ฟังก์ชัน array_key_exists

array_key_exists เป็นฟังก์ชันสำหรับค้นว่ามี key หรือ index อยู่ใน array หรือไม่
รูปแบบฟังก์ชัน
array_key_exists
(key,array)
key คือ keyหรือ index ที่จะค้นy หรือไม่
array คือ array ที่ต้องการค้น
ฟังก์ชันจะ return true ถ้าพบค่า key หรือ index ที่ใส่เป็น parameter แรก

ตัวอย่างการใช้งาน
array_key_exists("tk",$arrays);

ตัวอย่าง

<?php
$city = array ("ny" => "New York", "tk" => "Tokyo");

if ( array_key_exists("tk",$city) )
echo "พบ element tk"; // ถูกพิมพ์เพราะพบ element ชื่อ tk

$country = array (1 => "USA", 2 => "JAPAN");

if ( array_key_exists(1,$country) )
echo "พบ element index 1 "; // ถูกพิมพ์เพราะพบคำว่า index 1ใน array
?>

ผลลัพธ์

พบ element tk
พบ element index 1

menu php