ฟังก์ชัน array_intersect_assoc()
หา element ที่มีค่าเหมือนกันระหว่าง 2 array ด้วยฟังก์ชัน array_intersect_assoc()

ตัวอย่าง

<?php
$a1 = array(1=>'a',2=>'b',3=>'c',4=>'d');
$a2 = array(1=>'a',2=>'q',12=>'c');
$result = array_intersect_assoc($a1, $a2);

print_r($result);
?>

ตามตัวอย่าง
ผลลัพธ์คือ
Array ( [1] => a ) จะเห็นว่าฟังก์ชัน array_intersect_assoc() จะเลือกเฉพาะที่มีค่าเมือนกัน ทั้ง key กับ value มาสร้างเป็น array ใหม่

menu php