ฟังก์ชัน array_flip()
การสลับค่า key กับค่า value ของ array ด้วยฟังก์ชัน array_flip()

ตัวอย่าง

<?php
$a = array(1=>'a', 2=>'b', 3=>'c');
$swapArray = array_flip($a);

print_r($a); // <--- Array ( [1] => a [2] => b [3] => c )

print_r($swapArray); // <--- Array ( [a] => 1 [b] => 2 [c] => 3 )
?>

ตามตัวอย่าง
จะเห็นว่าฟังก์ชัน array_flip() จะสลับค่าระหว่าง key กับ value

menu php