ฟังก์ชัน array_fill()
การสร้าง array ใหม่ด้วยฟังก์ชัน array_fill()

ตัวอย่าง

<?php
$a = array_fill(0, 4, 'tokyo');

print_r($a);
?>

ตามตัวอย่าง
จะเห็นว่าผลลัพธ์คือ
Array ( [0] => tokyo [1] => tokyo [2] => tokyo [3] => tokyo )
จากตัวอย่างฟังก์ชัน array_fill() จะสร้าง array ขึ้นมาใหม่ 4 element ใช้ index 0 - 3

menu php