ฟังก์ชัน array_diff()
หา element ที่มีค่าต่างกันโดยใช้ array แรกเป็นหลัก ด้วยฟังก์ชัน array_diff()

ตัวอย่าง

<?php
$array1 = array(1=>'a',2=>'b',3=>'c',4=>'d',5=>'e');
$array2 = array(1=>'a',2=>'bbbbb',3=>'ooo',4=>'d',10=>'e');
$result = array_diff($array1, $array2);

print_r($result);
?>

ตามตัวอย่าง
ผลลัพธ์คือ
Array ( [2] => b [3] => c ) จะเห็นว่าฟังก์ชัน array_diff() จะเลือก element จาก array แรก โดยดูที่ value เท่านั้นไม่สนใจ key


menu php