ฟังก์ชัน array_count_values()
นับจำนวนข้อมูลใน array โดยแบ่งตามค่าของ element

ตัวอย่าง

$a = array(0,1,2,3,0,0,0,1,2,3,"tokyo","new york");
$temp_array=array_count_values($a);
print_r($temp_array);

ผลลัพธ์
Array
(
[0] => 4
[1] => 2
[2] => 2
[3] => 2
[tokyo] => 1
[new york] => 1
)


จากตัวอย่าง
ผลลัพธ์บอกว่ามี
เลข 0 จำนวน 4 ตัว
เลข 1 จำนวน 2 ตัว
เลข 2 จำนวน 2 ตัว
เลข 3 จำนวน 2 ตัว
มีข้อความ tokyo จำนวน 1 ข้อความ
มีข้อความ new york จำนวน 1 ข้อความ

menu php