ฟังก์ชัน array_combine()
สร้าง array ใหม่จาก 2 array เก่าด้วยฟังก์ชัน array_combine()

ตัวอย่าง

$a = array('tokyo', 'new york', 'vancouver');
$b = array('japan', 'usa', 'canada');
$c = array_combine($a, $b);

print_r($c);

ผลลัพธ์
Array
(
[tokyo] => japan
[new york] => usa
[vancouver] => canada
)


จากตัวอย่าง ผลลัพธ์คือการสร้าง array ขึ้นมาใหม่โดยนำค่าของ array เก่าตัวแรกมาเป็นค่า key และนำค่าของ array เก่าตัวที่2 มาเป็นค่า value

menu php