การสร้าง array โดยการกำหนดค่าเริ่มต้น

สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นตอนสร้าง array ได้ดังนี้

$a=array(1,2,3);

เมื่อใช้คำสั่งนี้แล้ว จะได้ว่า

$a[0] มีค่าเท่ากับ 1
$a[1] มีค่าเท่ากับ 2
$a[2] มีค่าเท่ากับ 3


menu php