การสร้าง array

สามารถสร้าง array ดังนี้

$a=array();

ตัวแปร $a จะเป็นตัวแปร array
และสามารถเพิ่มค่าเข้าไปใน array ได้ ตัวอย่างเช่น

$a[0]=1;
$a[1]=2;
$a[2]=3;

หรืออาจไม่ระบุ index ของ array เช่น

$a[]=4

อย่างนี้เป็นการบอกว่าให้ใส่ค่าเข้าไปต่อจาก array element สุดท้าย
เมื่อใช้คำสั่งทั้งหมดตามตัวอย่างข้างต้นนี้แล้ว จะได้ว่า

$a[0] มีค่าเท่ากับ 1
$a[1] มีค่าเท่ากับ 2
$a[2] มีค่าเท่ากับ 3
$a[3] มีค่าเท่ากับ 4


menu php