การอ่านค่าของ argument ด้วย $argv
การอ่านค่าของ argument ด้วย $argv

 

จะใช้ตัวแปร $argv
ตัวแปร $argv นี้จะเป็น array เก็บค่า argument ที่ส่งเข้ามา โดย argument แรกเป็นชื่อ ไฟล์

ตัวอย่าง

ไฟล์ t.php
<?php
echo "number of argument is ".$argc;
echo "\n";
echo "first argument is ".$argv[0];
echo "\n";
echo "second argument is ".$argv[1];
?>

ผลการรัน

ตัวอย่างนี้ $argv[0] คือ t.php
$argv[1] คือ s

 


กลับ menu php