ฟังก์ชัน addslashes()
เติม backslashes หน้า predefined characters ด้วยฟังก์ชัน addslashes()

predefined characters คือ
single quote (')
double quote (")
backslash (\)
NULL

 

รูปแบบ
addslashes(string)
string คือ สตริงที่ต้องการเติม backslashes

 

ตัวอย่าง
<?php

$str="I'm a boy";
echo $str ."<br />";
echo addslashes($str);

?>

ผลลัพธ์
I'm a boy
I\'m a boy


กลับ menu php