ฟังก์ชัน addcslashes()
เติม backslashes หน้าตัวอักษรที่ต้องการ ด้วยฟังก์ชัน addcslashes()

รูปแบบ
addcslashes(string , characters)
string คือ สตริงที่ต้องการเติม backslashes
characters คือ ตัวอักษรที่ต้องการ

 

ตัวอย่าง
<?php

$str = "this is the test string";
echo $str."<br />";
echo addcslashes($str,'t')."<br />";

?>

ผลลัพธ์
this is the test string
\this is \the \tes\t s\tring


กลับ menu php