การควบคุมการเข้าถึง property และ ฟังก์ชันของคลาส
การควบคุมการเข้าถึง property และ method ของคลาส ในภาษา php

การควบคุมการเข้าถึง ใช้ keyword คือ public, protected, private
public
จะสามารถเข้าถึงได้จากทั้งภายในและภายนอกคลาสด้วย property และ method ที่เป็น public จะสืบทอดไปยังคลาสลูกด้วย
protected จะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะภายในคลาสเท่านั้น property และ method ที่เป็น protected จะสืบทอดไปยังคลาสลูกด้วย
private
จะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะภายในคลาสเท่านั้น property และ method ที่เป็น private จะไม่สืบทอดไปยังคลาสลูก

ตัวอย่าง
<?php

class baseclass{
public $pub;
protected $pro;
private $pri;

public function set(){
$this->pub=1000; // OK
$this->pro=1000; // OK
$this->pri=1000; // OK
}
}


$base=new baseclass;
$base->pub=1001; // OK
$base->pro=1001; // ERROR
$base->pri=1001; // ERROR

?>กลับ menu php