การใช้ DateTime::setDate
การใช้ฟังก์ชัน setDate ของคลาส DateTime (php 5.2 ขึ้นไป) เพื่อตั้งค่าวันเดือนปี

ฟังก์ชัน setDate() จะรับพารามิเตอร์เป็น ปี, เดือน, วัน

ตัวอย่าง

<?php

$date = new DateTime('2003-01-01');
echo $date->format('d m Y');
echo "<BR>";

$date->setDate(2009,12,30);
echo $date->format('d m Y');

?>

ผลลัพธ์
01 01 2003
30 12 2009

จากตัวอย่าง จะเห็นว่าตอนแรกตัวแปร $date มีค่าวันเป็น 01 01 2003 ต่อมาตั้งค่าใหม่เป็น 30 12 2009


menu php