การใช้ DateTime::getTimezone
การใช้ฟังก์ชัน getTimezone ของคลาส DateTime (php 5.2 ขึ้นไป) เพื่อรับค่า timezone

ฟังก์ชัน getTimezone() จะ return ตัวแปรคลาส DateTimeZone ออกมาแล้วจะใช้ฟังก์ชัน getName() ของคลาส DateTimeZone ในการรับค่า timezone

ตัวอย่าง

<?php

date_default_timezone_set('America/New_York');
$date=new DateTime();
$tz = $date->getTimezone();
echo $tz->getName();
?>

ผลลัพธ์
America/New_York

จากตัวอย่าง ผลลัพธ์ค่า timezone เป็น America/New_York
สามารถตั้งค่า timezone ตอนเริ่ม object ได้ด้วยเช่น

$date = new DateTime(null, new DateTimeZone('America/New_York')); // พารามิเตอร์ตัวแรกกำหนด null หมายถึงวันเวลาปัจจุบัน

$date = new DateTime('2003-12-30', new DateTimeZone('America/New_York'));


menu php