การใช้ xpath ร่วมกับ DOMDocument
การใช้ DOMXPath ร่วมกับ DOMDocument

ตัวอย่าง
<?php

$dom =new DOMDocument;
$dom->load('city.xml');
$xpath=new DOMXPath($dom);
$names=$xpath->query('/world/city/name');
for($i=0;$i<$names->length;$i++)
{
echo $names->item($i)->nodeValue."<BR>";
}

?>

ผลลัพธ์
New York
Tokyo
Christchurch

จากตัวอย่างเป็นการโหลด xml จากไฟล์ city.xml เข้ามา DOMDocument::load() แล้วอ่านข้อมูลตาม path ที่ใส่ไว้คือ /world/city/name ด้วย DOMXPath


กลับ menu php