การอ่านข้อความจากไฟล์ xml ด้วย DOMDocument::getElementsByTagName()
การอ่านข้อความจากไฟล์ xml
ด้วย ฟังก์ชัน getElementsByTagName() ของคลาส DOMDocument

ตัวอย่าง
<?php

$dom = new DOMDocument;
$dom->load('city.xml');
foreach( $dom->getElementsByTagName('city') as $city )
{
$name=$city->getElementsByTagName('name');
$name_value=$name->item(0)->firstChild->nodeValue;

$country=$city->getElementsByTagName('country');
$country_value=$country->item(0)->firstChild->nodeValue;

echo "$name_value is in $country_value"."<BR>";
}

?>

จากตัวอย่างเป็นการโหลด xml จากไฟล์ city.xml เข้ามาแล้วรับค่าข้อมูลในไฟล์ xml มาใส่ตัวแปรและแสดงออกมาทางหน้าจอด้วย echo


กลับ menu php