สร้าง element ของ xml ด้วย DOMDocument::createElement()
สร้าง element ของ xml
ด้วยฟังก์ชัน createElement() ของคลาส DOMDocument


<?php

$doc = new DOMDocument('1.0');

$root = $doc->createElement('city');
$root = $doc->appendChild($root);

$text = $doc->createTextNode('New York');
$text = $root->appendChild($text);

$doc->save("c:\\test.xml");

?>

จากตัวอย่าง เป็นการสร้าง element หรือ tag ใน xml
tag ชื่อว่า city

ไฟล์ c:\test.xml จะเป็นดังนี้
<?xml version="1.0"?>
<city>New York</city>


กลับ menu php