เริ่มต้นใช้งานคลาส DOMDocument
เริ่มต้นใช้งานคลาส
DOMDocument


ตัวอย่าง
$dom = new DOMDocument();

$dom = new DOMDocument('1.0');

$dom = new DOMDocument('1.0', 'iso-8859-1');


การใส่พารามิเตอร์
พารามิเตอร์ตัวแรก คือ version ของ xml
พารามิเตอร์ตัวที่สอง คือ encoding ของเอกสาร xml
หรืออาจจะไม่ใส่พารามิเตอร์ก็ได้


กลับ menu php