หน่วยวัด

px : pixel
in : นิ้ว
cm : เซนติเมตร
mm : มิลลิเมตร
pt : points -- 1 points ที่ใช้ใน CSS2 เท่ากับ 1/72 นิ้ว
pc : picas -- 1 pica เท่ากับ 12 points
ตัวอย่าง
<font style="font-size:10 px;">ตัวอักษรขนาด 10 pixel</font>
<font style="font-size:10 in;">ตัวอักษรขนาด 10 นิ้ว</font>

menu css