ตัวอักษร

การกำหนดชนิดของfont font-family
ค่าที่กำหนดคือ
ตัวอย่าง
font { font-family:Tahoma; }
<font style="font-family:Tahoma;">การกำหนดชนิดของfont</font>

การกำหนดลักษณะของfont font-style
ค่าที่กำหนดคือ normal | italic | oblique
ตัวอย่าง
font { font-style :normal; }
<font style="font-style :italic;">การกำหนดลักษณะของfont</font>

การกำหนดน้ำหนักของfont font-weight
ค่าที่กำหนดคือ normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
ตัวอย่าง
font { font-weight :normal; }
<font style="font-weight :bold;">การกำหนดน้ำหนักของfont</font>

การกำหนดขนาดของfont font-size
ค่าที่กำหนดคือ xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large | larger | smaller | ตัวเลขขนาดตัวอักษร | %
ตัวอย่าง
font { font-size :small; }
<font style="font-size :large;">การกำหนดขนาดของfont</font>

menu css