สีต่างๆ ใน html , css

มีการกำหนดชื่อให้สีบางสี สามารถที่จะใช้ชื่อแทนการเขียนเลขฐาน 16 และเลขฐาน 10 ได้และมีบางสีที่น่าสนใจแต่ยังไม่มีการกำหนดชื่อเป็นมาตราฐานตามรายการข้างล่าง
ชื่อที่ยังไม่เป็นมาตราฐานจะใส่ *** ไว้
สี ชื่อสี เลขฐาน 16 เลขฐาน 10
  AliceBlue #F0F8FF 240,248,255
  AntiqueWhite #FAEBD7 250,235,215
***   antiquewhite1 #FFEFDB
***   antiquewhite2 #EEDFCC
***   antiquewhite3 #CDC0B0
***   antiquewhite4 #8B8378
  Aqua #00FFFF 0,255,255
  Aquamarine #7FFFD4 127,255,212
***   aquamarine1 #7FFFD4
***   aquamarine2 #76EEC6
***   aquamarine3 #66CDAA
***   aquamarine4 #458B74
  Azure #F0FFFF 240,255,255
***   azure1 #F0FFFF
***   azure2 #E0EEEE
***   azure3 #C1CDCD
***   azure4 #838B8B
***   Barely Blushing #FEEED4
  Beige #F5F5DC 245,245,220
  Bisque #FFE4C4 255,228,196
***   bisque1 #FFE4C4
***   bisque2 #EED5B7
***   bisque3 #CDB79E
***   bisque4 #8B7D6B
  Black #000000 0,0,0
  BlanchedAlmond #FFEBCD 255,235,205
  Blue #0000FF 0,0,255
***   blue1 #0000FF
***   blue2 #0000EE
***   blue3 #0000CD
***   blue4 #00008B
  BlueViolet #8A2BE2 138,43,226
  Brown #A52A2A 165,42,42
***   brown1 #FF4040
***   brown2 #EE3B3B
***   brown3 #CD3333
***   brown4 #8B2323
  BurlyWood #DEB887 222,184,135
***   burlywood1 #FFD39B
***   burlywood2 #EEC591
***   burlywood3 #CDAA7D
***   burlywood4 #8B7355
  CadetBlue #5F9EA0 95,158,160
***   cadetblue1 #98F5FF
***   cadetblue2 #8EE5EE
***   cadetblue3 #7AC5CD
***   cadetblue4 #53868B
  Chartreuse #7FFF00 127,255,0
***   chartreuse1 #7FFF00
***   chartreuse2 #76EE00
***   chartreuse3 #66CD00
***   chartreuse4 #458B00
  Chocolate #D2691E 210,105,30
***   chocolate1 #FF7F24
***   chocolate2 #EE7621
***   chocolate3 #CD661D
***   chocolate4 #8B4513
  Coral #FF7F50 255,127,80
***   coral1 #FF7256
***   coral2 #EE6A50
***   coral3 #CD5B45
***   coral4 #8B3E2F
  CornflowerBlue #6495ED 100,149,237
  Cornsilk #FFF8DC 255,248,220
***   cornsilk1 #FFF8DC
***   cornsilk2 #EEE8CD
***   cornsilk3 #CDC8B1
***   cornsilk4 #8B8878
  Crimson #DC143C 220,20,60
  Cyan #00FFFF 0,255,255
***   cyan1 #00FFFF
***   cyan2 #00EEEE
***   cyan3 #00CDCD
***   cyan4 #008B8B
  DarkBlue #00008B 0,0,139
  DarkCyan #008B8B 0,139,139
  DarkGoldenrod #B8860B 184,134,11
***   darkgoldenrod1 #FFB90F
***   darkgoldenrod2 #EEAD0E
***   darkgoldenrod3 #CD950C
***   darkgoldenrod4 #8B6508
  DarkGray #A9A9A9 169,169,169
  DarkGreen #006400 0,100,0
  DarkKhaki #BDB76B 189,183,107
  DarkMagenta #8B008B 139,0,139
  DarkOliveGreen #556B2F 85,107,47
***   darkolivegreen1 #CAFF70
***   darkolivegreen2 #BCEE68
***   darkolivegreen3 #A2CD5A
***   darkolivegreen4 #6E8B3D
  DarkOrange #FF8C00 255,140,0
***   darkorange1 #FF7F00
***   darkorange2 #EE7600
***   darkorange3 #CD6600
***   darkorange4 #8B4500
  DarkOrchid #9932CC 153,50,204
***   darkorchid1 #BF3EFF
***   darkorchid2 #B23AEE
***   darkorchid3 #9A32CD
***   darkorchid4 #68228B
  DarkRed #8B0000 139,0,0
  DarkSalmon #E9967A 233,150,122
  DarkSeaGreen #8FBC8F 143,188,143
***   darkseagreen1 #C1FFC1
***   darkseagreen2 #B4EEB4
***   darkseagreen3 #9BCD9B
***   darkseagreen4 #698B69
  DarkSlateBlue #483D8B 72,61,139
  DarkSlateGray #2F4F4F 47,79,79
***   darkslategray1 #97FFFF
***   darkslategray2 #8DEEEE
***   darkslategray3 #79CDCD
***   darkslategray4 #528B8B
  DarkTurquoise #00CED1 0,206,209
  DarkViolet #9400D3 148,0,211
  DeepPink #FF1493 255,20,147
***   deeppink1 #FF1493
***   deeppink2 #EE1289
***   deeppink3 #CD1076
***   deeppink4 #8B0A50
  DeepSkyBlue #00BFFF 0,191,255
***   deepskyblue1 #00BFFF
***   deepskyblue2 #1C86EE
***   deepskyblue3 #1874CD
***   deepskyblue4 #104E8B
  DimGray #696969 105,105,105
  DodgerBlue #1E90FF 30,144,255
***   dodgerblue1 #1E90FF
***   dodgerblue2 #1C86EE
***   dodgerblue3 #1874CD
***   dodgerblue4 #104E8B
  FireBrick #B22222 178,34,34
***   firebrick1 #FF3030
***   firebrick2 #EE2C2C
***   firebrick3 #CD2626
***   firebrick4 #8B1A1A
  FloralWhite #FFFAF0 255,250,240
  ForestGreen #228B22 34,139,34
  Fuchsia #FF00FF 255,0,255
  Gainsboro #DCDCDC 220,220,220
  GhostWhite #F8F8FF 248,248,255
  Gold #FFD700 255,215,0
  Goldenrod #DAA520 218,165,32
  Gray #808080 128,128,128
  Green #008000 0,128,0
  GreenYellow #ADFF2F 173,255,47
  Honeydew #F0FFF0 240,255,240
  HotPink #FF69B4 255,105,180
  IndianRed #CD5C5C 205,92,92
  Indigo #4B0082 75,0,130
  Ivory #FFFFF0 255,255,240
  Khaki #F0E68C 240,230,140
  Lavender #E6E6FA 230,230,250
  LavenderBlush #FFF0F5 255,240,245
  LawnGreen #7CFC00 124,252,0
  LemonChiffon #FFFACD 255,250,205
  LightBlue #ADD8E6 173,216,230
  LightCoral #F08080 240,128,128
  LightCyan #E0FFFF 224,255,255
  LightGoldenrodYellow #FAFAD2 250,250,210
  LightGreen #90EE90 144,238,144
  LightGrey #D3D3D3 211,211,211
  LightPink #FFB6C1 255,182,193
  LightSalmon #FFA07A 255,160,122
  LightSeaGreen #20B2AA 32,178,170
  LightSkyBlue #87CEFA 135,206,250
  LightSlateGray #778899 119,136,153
  LightSteelBlue #B0C4DE 176,196,222
  LightYellow #FFFFE0 255,255,224
  Lime #00FF00 0,255,0
  LimeGreen #32CD32 50,205,50
  Linen #FAF0E6 250,240,230
  Magenta #FF00FF 255,0,255
  Maroon #800000 128,0,0
  MediumAquamarine #66CDAA 102,205,170
  MediumBlue #0000CD 0,0,205
  MediumOrchid #BA55D3 186,85,211
  MediumPurple #9370DB 147,112,219
  MediumSeaGreen #3CB371 60,179,113
  MediumSlateBlue #7B68EE 123,104,238
  MediumSpringGreen #00FA9A 0,250,154
  MediumTurquoise #48D1CC 72,209,204
  MediumVioletRed #C71585 199,21,133
  MidnightBlue #191970 25,25,112
  MintCream #F5FFFA 245,255,250
  MistyRose #FFE4E1 255,228,225
  Moccasin #FFE4B5 255,228,181
  NavajoWhite #FFDEAD 255,222,173
  Navy #000080 0,0,128
  OldLace #FDF5E6 253,245,230
  Olive #808000 128,128,0
  OliveDrab #6B8E23 107,142,35
  Orange #FFA500 255,165,0
  OrangeRed #FF4500 255,69,0
  Orchid #DA70D6 218,112,214
  PaleGoldenrod #EEE8AA 238,232,170
  PaleGreen #98FB98 152,251,152
  PaleTurquoise #AFEEEE 175,238,238
  PaleVioletRed #DB7093 219,112,147
  PapayaWhip #FFEFD5 255,239,213
  PeachPuff #FFDAB9 255,218,185
  Peru #CD853F 205,133,63
  Pink #FFC0CB 255,192,203
  Plum #DDA0DD 221,160,221
  PowderBlue #B0E0E6 176,224,230
  Purple #800080 128,0,128
  Red #FF0000 255,0,0
  RosyBrown #BC8F8F 188,143,143
  RoyalBlue #4169E1 65,105,225
  SaddleBrown #8B4513 139,69,19
  Salmon #FA8072 250,128,114
  SandyBrown #F4A460 244,164,96
  SeaGreen #2E8B57 46,139,87
  Seashell #FFF5EE 255,245,238
  Sienna #A0522D 160,82,45
  Silver #C0C0C0 192,192,192
  SkyBlue #87CEEB 135,206,235
  SlateBlue #6A5ACD 106,90,205
  SlateGray #708090 112,128,144
  Snow #FFFAFA 255,250,250
  SpringGreen #00FF7F 0,255,127
  SteelBlue #4682B4 70,130,180
  Tan #D2B48C 210,180,140
  Teal #008080 0,128,128
  Thistle #D8BFD8 216,191,216
  Tomato #FF6347 255,99,71
  Turquoise #40E0D0 64,224,208
  Violet #EE82EE 238,130,238
  Wheat #F5DEB3 245,222,179
  White #FFFFFF 255,255,255
  WhiteSmoke #F5F5F5 245,245,245
  Yellow #FFFF00 255,255,0
  YellowGreen #9ACD32 154,205,50


ข้อมูลจาก
http://www.somacon.com/p142.php
http://herohog.com/CSScolorChart.html


menu css