สีและพื้นหลัง

การกำหนดสีตัวอักษร color
ค่าที่ใช้คือ ค่าสี
ตัวอย่าง
font { color : #ff33cc }
<font style="color : #ff33cc">การกำหนดสีตัวอักษร</font>

การกำหนดสีพื้นหลัง background-color
ค่าที่ใช้คือ ค่าสี
ตัวอย่าง
body { color : #ff33cc }
<body style="color : #ff33cc">

การกำหนดรูปพื้นหลัง background-image
ค่าที่ใช้คือ ค่าสี
ตัวอย่าง
body { background-image : url("bg.jpg") }
<body style="background-image : url('bg.jpg')">

การกำหนดการทำซ้ำของรูปพื้นหลัง background-repeat
ค่าที่ใช้คือ repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat
ตัวอย่าง
body { background-repeat : repeat }
<body style="background-repeat : repeat">

การกำหนดการขยับภาพพื้นหลัง background-attachment
ค่าที่ใช้คือ scroll | fixed
ตัวอย่าง
body { background-attachment : fixed }
<body style="background-attachment : fixed">

menu css