การกำหนดให้ใส่รูป background ซ้ำหรือไม่ด้วย background-repeat

กำหนดค่า background-repeat เพื่อกำหนดว่ารูป background จะถูกทำซ้ำหรือไม่ถ้าไม่คลุมทั้งพื้นที่

ค่าที่สามารถใส่ได้คือ
repeat ใส่ background ซ้ำทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
repeat-x ใส่ background ซ้ำแนวนอนเท่านั้น
repeat-y ใส่ background ซ้ำแนวตั้งเท่านั้น
no-repeat ไม่ใส่ background ซ้ำ

ตัวอย่างการกำหนด background-repeat

<html>
<head>
<style type="text/css">
body
{
background-image : url('background-wallpaper1.jpg');
background-repeat : no-repeat ;
}
</style>
</head>

<body>
</body>

</html>

จากตัวอย่าง
เป็นการกำหนดให้ไม่ใส่รูป background ซ้ำด้วยการกำหนด background-repeat : no-repeat ;

กลับ menu css