การกำหนดตำแหน่งรูป background ด้วย background-position

กำหนดค่า background-position เพื่อกำหนดตำแหน่งของรูป background
จะกำหนดในด้านแนวนอนก่อน ตามด้วยแนวตั้ง

ค่าที่สามารถใส่ได้คือ
left อยู่ที่ 0% ของแนวนอน
center อยู่ที่ 50% ของแนวนอน
right อยู่ที่ 100% ของแนวนอน
top อยู่ที่ 0% ของแนวตั้ง
center อยู่ที่ 50% ของแนวตั้ง
bottom อยู่ที่ 100% ของแนวตั้ง
สามารถใส่เป็นตัวเลข % หรือความยาวก็ได้

ตัวอย่างการกำหนด background-position

<html>
<head>
<style type="text/css">
body
{
background-image:url('background-wallpaper1.jpg');
background-attachment:fixed;
background-position:center center;

}
</style>
</head>

<body>
</body>

</html>

จากตัวอย่าง
เป็นการกำหนด background-position ให้อยู่ตรงกลาง ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
การกำหนด background-position ใน Firefox และ Opera จะได้ผลเมื่อ กำหนด background-attachment เป็น fixed

กลับ menu css