การกำหนดรูปด้วย background-image

กำหนดค่า background-image เพื่อกำหนดรูป
ตัวอย่างการกำหนด background-image

<html>
<head>
<style type="text/css">
body
{
background-image:url('background-wallpaper1.jpg');
}
</style>
</head>

<body>
</body>

</html>

จากตัวอย่าง
เป็นการกำหนดรูป background ด้วยรูป background-wallpaper1.jpg

กลับ menu css