การกำหนดสีด้วย background-color

กำหนดค่า background-color เพื่อกำหนดสี
ตัวอย่างการกำหนด background-color สามารถกำหนดได้หลายแบบ

body
{
background-color:orange;
}

h1
{
background-color:#FF6600;
}

p
{
background-color:rgb(255,102,0);
}

จากตัวอย่าง
background-color:orange; คือการหนดให้ body มีสี orange
background-color:#FF6600; คือการหนดให้ header1 มีสี #FF6600
background-color:rgb(255,102,0); คือการหนดให้ p มีสี rgb(255,102,0)

กลับ menu css