การกำหนด background-attachment

การกำหนด background-attachment เพื่อให้รูป background ไม่เลื่อนตามเวลาเลื่อน scrollbar
ตัวอย่างการกำหนด background-attachment

body
{
background-attachment:fixed;
}

ค่าที่สามารถกำหนดให้ได้คือ
scroll กำหนดให้รูป background เลื่อนตามการเลื่อน scroll bar ค่านี้เป็น default
fixed กำหนดให้รูป background ไม่เลื่อนตามการเลื่อน scroll bar
inherit กำหนดให้รับค่า background-attachment จาก parent element

กลับ menu css